YouTube : สำนักงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาศาสนาและกฎหมาย
                 มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ (India-Thai International Meditation Centre Truats : ITT) พุทธคยา อินเดีย ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของอินเดีย ร่วมกับ บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด และ บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด นำพาคณะชาวพุทธไทยและนานาชาติไปจาริกแสวงบุญ ณ แดนพุทธภูมิ (The Land of Buddha) ประเทศอินเดีย-เนปาล เนื่องจากมูลนิธิ ITT ได้รับการอุปถัมภ์จากบริษัทในเครือธรรมหรรษาฯ ไม่มีนโยบายเปิดรับบริจาคเงิน "The Trust (Foundation) is sponsored by the Dhammahansa Group and therefore has no policy of accepting any donation" เพื่อหาทุนดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ   จึงได้จัดทำโครงการแสวงบุญและปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาธรรม การปฏิบัติธรรม การเจริญสมาธิภาวนา ณ แดนพุทธภูมิ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล และพุทธสถานต่างๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับทัวร์แสวงบุญ เช่น พม่า ศรีลังกา บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยมอบหมายให้บริษัททัวร์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวตามกฎหมาย

    ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล, ทัวร์แสวงบุญแดนพุทธภูมิ, ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ นมัสการ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และ พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล รวม 9 ตำบล / 9 พุทธสถาน / 9 เมือง คือ

    1. ลุมพินี : มายาเทวีวิหาร เสาหินอโศก สถานที่ประสูติ สระโบขรณีที่สรงสนานหลังมีประสูติกาล
    2. พุทธคยา : ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ พระพุทธเมตตา พระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้
    3. สารนาถ : ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ธัมเมกสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" อริยสงฆ์องค์แรกของโลก
        ธัมมราชิกาสถูป สถานที่แสดงอนัตตลักขณสูตร ยสเจดีย์ สถานที่แสดงอนุบุพพิกถาโปรดพระยสกุลบุตร พระมูลคันธกุฎี สถานที่จำพรรษาแรก
        ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ รูปสิงโตหินสี่หัว เสาหินอโศกมหาราช ตราแผ่นดินของอินเดีย พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
        ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชม " พิธีคงคาอาระตี " พิธีบูชาสุริยเทพ" ชมท่าที่เผ่าศพ "มณิกรรณิกาฆาต" มนต์เสน่ห์พาราณสี เมืองมรดกโลก 
    4. กุสินารา : สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพาน ปรินิพพานสถูป ปรินิพพานวิหาร มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
    5. ราชคฤห์ : วัดเวฬุวันแห่งแรกในโลก เขาคิชฌกูฎ ตโปธาราม คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร รอยเกวียนโบราณ
    6. นาลันทา : บ้านเกิดพระอัครสาวก (พระสารีบุตร-พระมหาโมคคัลลานะ) มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อดำ
    7. เวสาลี : ปวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขาร วัดป่ามหาวัน สถานที่กำเนิดเกิดขึ้นแห่งภิกษุณีสงฆ์ ครั้งแรกของโลก
    8. สาวัตถี : วัดพระเชตวันมหาวิหาร ยมกปาฏิหาริย์ บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี บ้านเดิมพระองคุลีมาล
    9. กบิลพัสด์นคร : แคว้นสักกะ เมืองของเจ้าศายกวงศ์ คือ พระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดา เจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์

    ธรรมหรรษาทีวี - ธรรมหรรษาวิทยุ ร่วมกับ บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด - บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด บริหารงานโดย ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) วิทยฐานะ น.ธ.เอก. (นักธรรมเอก), ป.ธ.6 (เปรียญธรรม 6 ประโยค), พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต), M.A. (Organizational Administration), M.P.A. (Public Administration),   Ph.D. (Political Science), Ph.D. (Public Administration) : Associate Professor in History of Buddhism (CUA603-07-1819) และคณะธรรมวิทยากร ซึ่งอดีตเคยได้บวชเรียนเป็นสามเณรน้อยจนเป็นพระภิกษุได้ไปเรียนที่ประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิ และเป็น "พุทธศาสตรบัณฑิต" ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร. : มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ในหลวง รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนา เพื่อสร้างศาสนทายาทให้มี "วิชาจรณสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : ความรู้คู่คุณธรรม-ในทางปฏิบัติใช้คุณธรรมนำความรู้ (ธรรมาภิบาล)" เป็นอดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาชนคนดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดียแดนพุทธภูมิ จึงมีประสบการณ์เชี่ยวชาญเป็นทั้ง หัวหน้าคณะทัวร์ (Group Leader) หัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) และ ธรรมวิทยากร (Lecturer) บรรยายให้ความรู้เป็นธรรมทานไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไปอินเดียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้ง และเป็นผู้บริหารบริษัทฯ ในเครือธรรมหรรษา ดังนี้ :-

    ** ประธานบริหารบริษัทฯ ในเครือธรรมหรรษา : บจก.ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล (Dhammahansa Tours & Travel),  บจก.บางกอกไทย เซ็นเตอร์
         (Bangkok Thai Center), และ ไอ-อินเดีย ธรรมหรรษาทัวร์ (I-Imdia Dhammahansa Tours) ทีมงานทัวร์ท้องถิ่นพุทธคยา อินเดีย แดนพุทธภูมิ
    ** ผู้อำนวยการ ธรรมหรรษาทีวี (Dhammahnasa TV) - ธรรมหรรษาวิทยุ (Dhammahnasa Radio)
    ** ผู้ดำเนินรายการ TV-วิทยุ  "ธรรมหรรษา" ในเครือธรรมหรรษาทัวร์ พล ม.2 AM.963, กรมการพลังงานทหาร วพท. AM.792
    ** ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ธรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation Center : DIMC.),    
    ** ประธานอำนวยการมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (Director of India-Thai International Meditation Center Trust : ITT),
    ** อาจารย์ใหญ่สำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.) ITT+WTB และ อาจารย์ใหญ่ฝ่ายธรรมวิทยากร สวธ.
    ** รองประธานอำนวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (Deputy Director of Wat Thai Bodhivihara Trust : WTB) ในฐานะประธานอุปถัมภ์และผู้ริเริ่มสร้างวัดไทยโพธิวิหาร  ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พุทธคยา บริเวณโพธิมณฑล สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ แดนพุทธภูมิ (The Land of Buddha) ดินแดนที่เกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า ได้มีจิตเลื่่อมใสมีใจศรัทธาอันแรงกล้า เพื่อบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัย ตอบแทนบุญคุณแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่ได้บวชเรียนเขียนอ่านผ่านชีวิตภายใต้ร่มโพธิ์พุทธบารมี ชีวิตนี้จึงขอถวายเป็นพุทธบูชา "สทฺทา สาธุ ปติฎฺฐิตา ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้ว เป็นเหตุนำสุขมาให้"  

       ทีมงานคณาจารย์ท่านอื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเฉพาะทาง ทั้งฝ่ายบรรพชิตที่รับอาราธนาและคฤหัสถ์ที่รับเชิญเป็น "คณะธรรมวิทยากร" ประกอบด้วย :-
    ** พระอาจารย์มหาปิยะณัฐ  กิตฺติโสภโณ (พระมหาอาทิตย์) น.ธ.เอก, ป.ธ.3 ประธานมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย
    ** ดร.พระอาจารย์มหาปริญณภัสทร์ รุจิธมฺโม ป.ธ.4, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ** พระอาจารย์มหาหนูชิต  ขนฺติโก ป.ธ.7, พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตต์ โคโลาราโด สปริงส์ สหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายอเมริกา
    ** พระอาจารย์พระมหาพิชญานันท์ ชยาภิจารี ป.ธ.7, บช.บ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) กทม.
    ** พระครูวินัยธรประพนธ์  เตชวโร น.ธ.เอก, รป.บ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา สำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.) ITT+WTB ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (WTB)
    ** พระครูวินัยธรประพันธ์  ถิรธมฺโม น.ธ.เอก, รป.บ.  เลขานุการวัดไทยโพธิวิหาร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา สำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.) ITT+WTB
    ** พระอาจารย์พิสิษฐ์  จรณธมฺโม  น.ธ.เอก, บธ.บ., พธ.ม. ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT)
    ** ดร.สุขุมพงศ์  ชาญนุวงศ์ (ดร.พงศ์) ป.ธ.9, รป.บ., M.A. (Organizational Administration), M.P.A. (Public Administration), D.B.A. (Management), Ph.D. (Organizational Leadership and Ethics), Ph.D. (Public Administration), ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) : ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษาที่ไปเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอาจารย์ที่สอนบรรยายในมหาวิทยาลัยของอเมริกา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ (คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2673/2557) และ Associate Professor in Public Administration (CUR236-09-2818)
    ** ดร.กำธร  เพียเอีย (ดร.ธร)  ป.ธ.6, ศน.บ. (ปรัชญา), M.A. (Philosophy), Ph.D. (Philosophy) : ศาสนศาสตรบัณฑิต  
         ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาชนคนดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดียแดนพุทธภูมิ)
    ** ดร.ทวีพงษ์  อินวงศ์สกุล (ดร.เจมส์) พธ.บ., M.sc (Industrial Psychology), Ph.D. (Psychology Behaviour) :
         พุทธศาสตรบัณฑิต ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาชนคนดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดียแดนพุทธภูมิ
    ** ดร.นฤมล  ราชบุรี  วท.บ., พธ.ม., พธ.ด. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
    ** อาจารย์ ธีระพงษ์  สุเมโธ  น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม.  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ** อาจารย์ พ.อ.ต่อพรต เจนการ ป.ธ.9
    ** อาจารย์ ชูพงษ์  อัจจาธร ป.ธ.9, ศษ.บ.
    ** อาจารย์ คมสิทธิ์  พิศเพ็ง ป.ธ.7, พธ.บ. เป็นต้น

    ทัวร์อินเดีย สิ่งสำคัญที่สุด คือ ธรรมวิทยากร ซึ่งธรรมหรรษาทัวร์ได้จัดทีมงาน "คณะธรรมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแดนพุทธภูมิ" ล้วนแล้วแต่เป็น "มหาเปรียญ/มหาบัณฑิตทางพุทธศาสนา"  พร้อมทีมงาน "I India" คนอินเดียท้องถิ่นพูดไทยได้ คอยบริการตลอดเส้นทาง ในฐานะ Wholesale และ India Land Operator มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งนี้ เงินรายได้จากทัวร์ที่สุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมส่วนหนึ่งได้ถวายสมทบ "กองทุนสร้างวัดไทยโพธิวิหาร"  ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นการสร้าง "อนุสาวรีย์แห่งชีวิต" และ "บุญนิธิ" ขุมทรัพย์ (อริยทรัพย์:ทรัพย์อันประเสริฐ) อันเป็นบุญกุศลบารมีติดตามตนไปทุกภพชาติ จนถึงพระนิพพานเป็นที่สุด (ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฎฺฐา โหนฺติ ปาณินํ บุญเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ในภพหน้า) ตามคำขวัญ คติพจน์ เอกลักษณ์ หรือสโลแกน (Slogan) ของธรรมหรรษาทัวร์ที่ว่า " อิ่มบุญ อุ่นใจ ไปกับ ธรรมหรรษาทัวร์ " เจ้าตำรับ "ธรรมหรรษา" ตัวจริง เสียงจริง !!!
  
free counters
www.dhammahansa.com         www.btc2555.com           www.dhttv.com
www.dhammahansatour.com      www.watthaibodhi.com      www.iindiathai.com

                                     
                    
ทัวร์อินเดีย - เนปาล

ออกทุกวันเสาร์  รวม 6 คืน / 7 วัน

FD บินไปพุทธคยา - กลับพาราณสี

โปรแกรม A ขายดี มีที่นั่งจำกัด จองด่วน..!

ตารางทัวร์ ปี 2565 - 2566 ดังต่อไปนี้ :-
ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย, เที่ยวอินเดีย..แดนพุทธภูมิ เปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์..ที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา..ราคา..ที่เหมาะกับท่าน..! ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
เมนูหลัก Menu
มูลิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย
India-Thai International Meditation Centre Trust (ITT)
พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย : Bodhgaya, Bihar, India
Mobile/Line ID : (India :+99) 9430057989
(Thailand :+66) 0994396677, 0614026277
สำนักงานส่งเสริม
การศึกษาวิจัย
พัฒนาศาสนา
และกฎหมาย
(สศก.)
สำนักกิจกรรม
การกุศลและ
สังคมสงเคราะห์
(สกส.)
สำนักฝึกอบรม
วิปัสสนาและ
ธรรมวิทยากร
แดนพุทธภูมิ
(สวธ.)
สำนักงาน
มูลนิธิ ITT
(สนง.ITT)
งานวิชาการ
หนังสือ-ตำรา
บทความ
วิจัยตีพิมพ์
ในวารสาร
วิชาการ
โดยทีมงาน
คณาจารย์
มูลนิธิ ITT
ยินดีต้อนรับสู่ www.indiathaicenter.com มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย India-Thai International Meditation Centre Trust (ITT) ในอุปถัมภ์ของบริษัท ธรรมหรรษาทัวร์  แอนด์ แทรเวล จำกัด - บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., Ph.D. ประธานอำนวยการมูลนิธิ ITT- คุณ เอ็มดี นาซิม  (Mr. Nasim) ผู้อำนวยการ I India Dhammahansa Tour พุทธคยา อินเดีย เลขาธิการมูลนิธิ ITT และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย - เนปาล   ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชม..!
ทัวร์แสวงบุญ
โดยDHTบริษัท
ธรรมหรรษา
ทัวร์ & แทรเวล
ผู้สนับสนุนทุน
อุปถัมภ์มูลนิธิ

ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ไทย
ประจำปี
อเมริกา-
ทัวร์อื่นๆ
ทัวร์ยุโรป

ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย, เที่ยวอินเดีย..แดนพุทธภูมิ เปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์..ที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา..ราคา..ที่เหมาะกับท่าน..! ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย กรุ๊ปเหมาราชการ องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรทางศาสนา "อิ่มบุญ อุ่นใจ ไปกับ บางกอกไทย เซ็นเตอร์ & ธรรมหรรษาทัวร์  ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
มูลนิธิศูนย์ปฏิบิติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT) : สำนักงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาศาสนาและกฎหมาย (สศก.)
Head Office : Bodhgaya, India / BKK Office : ปิ่นเกล้า บางกอกน้อย กทม. 10700  Mobile/Line ID : 0994396677
จัดทำโดย นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล ป.ธ.6, พธ.บ., M.A.(Organizational Administratioan), M.P.A.(Public Administration), Ph.D.(Political Science), Ph.D.(Public Administration) : Associate Professor in History of Buddhism (CUA603-07-1819)
พระอาจารย์อภิราม กุมาร (พระอาจารย์กตัญญู สุริยปญฺโญ ภิกฺขุ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร (WTB) พุทธคยา อินเดีย
  เลขาธิการมูลนิธิ MAHE - ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมการกุศลและสังคมสงเคราะห์ (สกส.) ITT ถ่ายภาพกับคณะสามเณรฯ